top of page

SA JAGTER/HUNTER | AUGUSTUS 2022 | Deur FRED CAMPHOR

SAJWV.jpg

GOEIE NUUS VIR VUURWAPENEIENAARS

Die polisie het in ’n kennisgewing gedateer 1 Julie 2022 bekendgemaak dat hul interpretasie van die Konstitusionele Hof se beslissing in beide die Fidelity- en SA Jagters-sake beteken dat elke individu in besit van ’n wapen waarvan die lisensie verval het, om ’n nuwe lisensie vir so ’n wapen mag aansoek doen en nie vervolg sal word nie.

 

Die interpretasie behels kortliks dat die Konstitusionele Hof in die Fidelity-saak beslis het dat enige individu mag aansoek doen om ’n nuwe lisensie vir ’n vuurwapen waarvan die lisensie verval het. In die SA Jagters-saak het die Konstitusionele Hof aangedui dat die polisie geen individu sal vervolg wat so ’n fout (die verval van die lisensie) wil regstel nie.

 

Hierdie is ’n uiters belangrike beleidsverandering vir die polisie wat die afgelope meer as 15 jaar van mening was dat wanneer ’n lisensie verval het, die wapen onwettig in besit is en slegs ingehandig kan word vir vernietiging.

 

Nou word die standpunt gewysig om ooreen te stem met die uitsprake van die Konstitusionele Hof wat onderskeid tref tussen besit van die wapen en eienaarskap daarvan nadat die lisensie verval het. Nadat die lisensie verval het, is die eienaar onwettig in besit van die wapen, maar hy/sy bly steeds die wettige eienaar daarvan. 

 

Op grond van bogenoemde standpunte het die polisie besluit om hul beleid te wysig sodat die eienaar van ’n wapen waarvan die lisensie verval het, om ’n nuwe lisensie vir so ’n wapen mag aansoek doen. Die polisie het in die kennisgewing aan aangewese vuurwapenbeamptes (AVB’s; Eng: DFO’s) riglyne vir sodanige aansoeke bekendgestel. Die volgende beginsels is van toepassing:

• Die aansoek word as ’n gewone aansoek om ’n nuwe vuurwapenlisensie hanteer. 

• Dit is belangrik om te weet dat dit nie nodig sal wees om die wapen by die polisie in te handig nie. Die wapen moet na die betrokke AVB geneem word vir verifiëring en die uitreik van ’n voorgeskrewe sertifikaat deur sodanige AVB.

• Die aansoeker moet in besit wees van ’n geldige bevoegdheidsertifikaat voordat hy/sy ’n aansoek om ’n nuwe lisensie kan indien.

• Indien u nie ’n geldige bevoegdheidsertifikaat besit nie, sal u eers om die hernuwing van u bevoegdheid moet aansoek doen. Nadat die hernuwing van bevoegdheid uitgereik is, sal u kan aansoek doen om ’n nuwe lisensie vir die betrokke wapen.

•Voltooi die SAPS 271-vuurwapenlisensieaansoekvorm en berei u aansoek voor.

• Neem u wapen, met die lisensie wat verval het of ’n afskrif daarvan, na u AVB. Hy/sy sal die vuurwapen inspekteer en bevestig dat die detail daarvan inderdaad korrek is en dat dit in u naam gelisensieer was.

• U en die AVB onderteken die sertifikaat wat die wapen se detail bevestig en ook bevestig: 

* dat u aansoek doen (of sal doen) om ’n nuwe lisensie daarvoor;

* dat u die wapen veilig sal bewaar (in ’n kluis) of sal berg op ’n plek soos voorgeskryf deur regulasie 68; 

* dat u bewus is van die feit dat indien u aansoek om ’n lisensie nie goedgekeur word nie, u 60 dae tyd sal hê om van die wapen ontslae te raak deur dit te verkoop, te skenk, te deaktiveer of by die polisie vir vernietiging in te handig.

* Sou u nie gedurende die 60 dae van die wapen ontslae raak nie, bevestig u dat u weet die wapen sal verbeurd verklaar word aan die staat en by die polisie ingehandig moet word vir vernietiging.

• Neem kennis dat die wapen dan deur die polisie oorgeplaas sal word na staatsdepartement 983 (wanneer u van hierdie geleentheid gebruik maak en aansoek doen om ’n lisensie).

• U sal dus die wapen kan behou en veilig bewaar, hangende die afhandeling van u aansoek om ’n nuwe lisensie, maar u mag dit nie gebruik nie aangesien dit nie wettig in u naam gelisensieer is nie, totdat u die nuwe lisensie ontvang het. 

• ’n Vuurwapen waarvan die lisensie verval het, word steeds as onwettig in u besit beskou alhoewel dit steeds u eiendom bly.

• Die kennisgewing maak geen melding van ’n moontlike appèl teen die afkeur van ’n lisensie-aansoek nie. Ons glo ons kan aanvaar u sal wel op die normale wyse kan appelleer en ook ’n hersieningsaansoek in die Hooggeregshof kan bring ná die appèl as die lisensie nie goedgekeur word nie.

• Indien die eienaar van die wapen oorlede is, moet die aangewese eksekuteur van die boedel skriftelik bevestig dat u die erfgenaam van die wapen is. U aansoek om ’n nuwe lisensie word dan ingedien en sal soos enige ander gewone boedelwapen hanteer word.

• Die skrywe maak nie voorsiening daarvoor dat iemand mag aansoek doen om ’n lisensie vir ’n ander persoon se vuurwapen waarvan die lisensie verval het nie, behalwe in die geval waar die eienaar oorlede is en daar deur die boedel met die wapen gehandel word soos hierbo beskryf.

 

Daar is heelparty navrae van persone wat wil weet of hulle die wapens wat hulle onder die vorige amnestie ingehandig het, en waarvoor hulle dan aansoek om ’n nuwe lisensie gedoen het, by die polisie kan gaan haal. Die antwoord hierop is nee.

 

U het reeds aansoek gedoen om amnestie vir die onwettige besit van die wapen en ook reeds aansoek gedoen om ’n lisensie vir daardie wapen. Sou u aansoek om ’n lisensie onder die amnestie gedoen, goedgekeur word, kan u daarna bloot die lisensie en die wapen by die polisie gaan haal.

 

Daar is ook heelparty persone wat wil weet of wapens wat hulle onder die amnestie ingehandig het vir vernietiging deur die polisie, nou by die polisie afgehaal kan word. Ook in hierdie geval is die antwoord ongelukkig nee. U het reeds besluit dat u nie die wapen wil hê nie en het dit vir vernietiging ingehandig. As deel van hierdie proses het u reeds die vorm SAPS 522 (a) “Surrendering of Firearm” voltooi. Op hierdie vorm moes u skriftelik verklaar waarom u die wapen inhandig en u het waarskynlik die rede verskaf dat u bloot nie langer die vuurwapen wil besit nie. U het waarskynlik ook die vorm SAPS 522(b) “Forfeiture of Firearm” voltooi en geteken. Die oomblik dat u dit gedoen het, het u afstand gedoen van die reg om hierdie betrokke wapen te besit.

 

SA Jagters wil sy lede asook lede van die publiek graag aanmoedig om hierdie geleentheid te gebruik om aansoek te doen om nuwe lisensies vir die wapens in hul besit waarvan die lisensies verval het.

bottom of page